Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Niepaństwowe

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości las

Nadleśnictwo prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych na podstawie zlecenia starostów płońskiego (ok. 7,1 tys. ha), ciechanowskiego (ok. 1,2 tys. ha) i nowodworskiego (ok 1,9 ha).

W siedzibie Nadleśnictwa Płońsk udzielane są porady w pokoju nr 5 w każdy wtorek (od godziny 8-ej do godziny 13-tej). Jeśli wtorek jest dniem wolnym od pracy za dzień przyjmowania interesantów uważany jest pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.
Doradztwo leśne prowadzą również wszyscy leśniczowie Nadleśnictwa Płońsk, pełniąc stałe dyżury w siedzibach urzędów gmin.

harmonogram dyżurów:

według urzędów gmin

Każdy właściciel lasu powinien pamiętać, że zgodnie z art. 14 a ust. 1 Ustawy o lasach "drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu". Zgodnie z art. 158 § 1 Kodeksu Wykroczeń "Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny"

Dlatego każdego właściciela lasu, który planuje wycinkę prosimy o wypełnienie wniosku i zgłoszenie się do właściwego leśniczego:


   Wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna - powiat płoński     

    Wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna - powiat nowodworski   
      

            

   Wnioski do lasów niepaństwowych z terenu powiatu ciachanowskiego wydane w starostwie w Ciechanowie.