Wydawca treści Wydawca treści

gospodarka łowiecka

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Płońsk znajduje się 27 obwodów łowieckich. Wszystkie obwody są obwodami polnymi, wydzierżawianymi przez starostów powiatowych . Gospodarkę łowiecką w obwodach prowadzą koła łowieckie w oparciu o zatwierdzane przez nadleśniczego roczne plany łowieckie dla obwodów.

Podstawowym dokumentem organizującym gospodarkę łowiecką na terenie obwodu jest roczny plan łowiecki (RPŁ). Dokument ten sporządzany jest przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego. Najczęściej są to Koła Łowieckie - organizacje posiadające osobowość prawną i zrzeszające myśliwych z danego rejonu. Roczny plan łowiecki zawiera min. informację na temat liczebności populacji zwierzyny z rejonu obwodu. RPŁ opiniowany jest przez wójtów gmin, zarządy okręgowe PZŁ, a zatwierdzany przez nadleśniczych.

Mapa sytuacyjna obwodów łowieckich Nadleśnictwa Płońsk